Έγκριση Χρηματοδότησης Νέου Έργου

Αυγ 2, 2018 18:25

Έγκριση Χρηματοδότησης Νέου Έργου

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας». Η εταιρεία Green Technologies ΕΠΕ θα είναι ο Συντονιστής του εταιρικού σχήματος υλοποίησης του έργου.

Επιστροφή