Αγγελία για πρόσληψη νέου προσωπικού

Ιουλ 19, 2019 18:13

Αγγελία για πρόσληψη νέου προσωπικού

Προσφορά Εργασίας

Η εταιρεία Green Technologies ΕΠΕ με έδρα την Πάτρα, επιθυμεί να προσλάβει άτομα στα πλαίσια εγκεκριμένων έργων με αντικείμενο την αναερόβια χώνευση και τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ: Χημικού Μηχανικού, Χημικού, Γεωπόνου, Βιολόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος. Επιθυμητός Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά. Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Συνεργατικό πνεύμα & υπευθυνότητα ανταποκρινόμενα στην τήρηση αυστηρών ανελαστικών καταληκτικών ημερομηνιών υποβολών & στόχων.

Διαθεσιμότητα & ευελιξία ταξιδιών εσωτερικού – εξωτερικού.

Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία στην έρευνα, συγγραφή, ανάπτυξη, υποβολή, διαχείριση & παρακολούθηση επιχορηγούμενων έργων.

Καθήκοντα:

Υλοποίηση εγκεκριμένων έργων. Παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων. Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε φορά από την εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή.

Ανεύρεση προκηρύξεων για υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες. (Η2020, COSME, ERASMUS+, EAA Grands, Interreg, κ.α.).

Ανεύρεση συνεργατικών σχημάτων ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτάσεων.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@green-technologies.gr

Επιστροφή