Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Aνάπτυξη ενός ταχύρρυθμου συστήματος αναερόβιας χώνευσης των παραπροϊόντων παραγωγής ελαιόλαδου

https://www.olivenergy.gr/

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας(Green.BMP)

https://www.green-bmp.gr/

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΔΕΚ-ΕΤΑΚ από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-202 (Κωδικος: Τ1ΕΔȀ-03148)

Improving the conditions for the investments in order to foster polycentric development by the leveraging local public administrations unexploited real estate (POLYINVEST)

http://www.polyinvest.eu

External expert to Georama.
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ενωση (SEE/A/640/4.2/X)

Introduction of new oLIVE crop management practices focused on CLIMAte change mitigation and adaptation (LIFE OLIVEClima)

http://www.oliveclima.eu/

External expert to University of Basilicata - Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo.
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA)

Development of novel environmentally added-value surfactants and esters by biotechnological processes from fats and oils waste streams (Bio-SURFEST)

http://www.biosurfest.com

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ενωση (FP7-SME-2011)BSG-SME- Research for the benefit of SMEs No 286834

Development of an e-learning platform for the operation and management of biogas production units (DELOS)

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ενωση (Lifelong Learning Programme No: 2013-1-ES1-LEO05-68066)

Sustainable Management Via Energy Exploitation Of End-Of-Life DAIRy Products In CyprUS (DAIRIUS)

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ενωση (LIFE+ Environment Policy and Governance 2010 -LIFE10 ENV/CY/000721)

Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems (Waste4Think)

http://www.waste4think.eu

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/ EASME)