Υπηρεσίες

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία