Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις

Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ανανεώσεις για διάφορες δραστηριότητες (π.χ. πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τυροκομεία, σφαγεία, ελαιοτριβεία, τουρσοποιεία, αρδευτικές - υδρευτικές γεωτρήσεις, ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις και πολλά άλλα)