Υπηρεσίες

Έκδοση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργιάς

Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων.